ArbetsmiljöProfil®

Ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

ArbetsmiljöProfil

Med hjälp av ArbetsmiljöProfilen® kan ni enkelt och överskådligt finna de områden som bör utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö.

ArbetsmiljöProfilen® kartlägger bl a

 • kommunikation
 • gemenskap
 • samspel
 • ledningsklimat på arbetsplatsen

Den kartlägger även vilka områden som skapar stress och belastning samt de stressymptom som har uppkommit.

I ArbetsmiljöProfilen® görs en bedömning av risken för belastningsskador, elöverkänslighet, risken för hot samt våld och olycksfall. Även förekomsten av kränkande särbehandling såsom mobbing och trakasserier kartläggs, liksom fysisk miljö och ergonomi.

Genom ArbetsmiljöProfilen® erhålls en strukturerad nulägesanalys som ger underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:01 och som kan följas upp regelbundet.

ArbetsmiljöProfilen® genomförs anonymt och resultaten presenteras på gruppnivå samt för hela organisationen. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär

 • ArbetsmiljöProfilen® har funnits på marknaden sedan 1992.
 • Utvecklad av docent Sven Setterlind.
 • Forskning bedrivs vid Mittuniversitetet.
 • ArbetsmiljöProfilen® finns på svenska, norska och engelska.
 • ArbetsmiljöProfilen® har hög validitet och reliabilitet.
 • ArbetsmiljöProfilen® redovisar HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen.
 • HAP Index visar signifikant på samspelet mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och upplevd fysisk och psykisk hälsa samt ett antal stressreaktioner.
 • Verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01